czwartek, 22 marca 2018

I Olimpiada Przedszkolaka z Języka Angielskiego


Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Helen Doron w Jaworznie serdecznie zapraszają dzieci klas „0” z Przedszkoli Miejskich w naszym mieście, do udziału w I Olimpiadzie Przedszkolaka z Języka Angielskiego. Inicjatywa ma na celu wspieranie rozwoju osobistego młodych uczestników, motywowanie do samokształcenia, a także popularyzowanie literatury obcojęzycznej dostępnej w Bibliotece. Zakres konkursu obejmuje materiał uwzględniony w programie nauczania na poziomie przedszkolnym. Szczegóły zawarte są w Regulaminie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, a dla zwycięskiego Przedszkola Puchar. Wszyscy mali uczestnicy rywalizacji mogą liczyć na Dyplomy za udział i drobne upominki. Fundatorem nagród jest Centrum Helen Doron w Jaworznie. 

 Regulamin;REGULAMIN
I OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


ORGANIZATORZY
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Centrum Helen Doron w Jaworznie

ZASADY UCZESTNICTWA
Olimpiada, zwana dalej Konkursem, przeznaczona jest dla dzieci klas „0”
z Przedszkoli Miejskich w Jaworznie, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu.
W Konkursie może wziąć udział 2 dzieci z każdego przedszkola.
Uczestników Konkursu typuje przedszkole.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestników oraz dostarczenie Formularza wraz z oświadczeniem (wypełnionego
i podpisanego przez opiekunów prawnych dziecka), będącego załącznikiem do regulaminu.
W wyżej wymienionym oświadczeniu opiekunowie prawni dzieci, biorących udział w Konkursie, muszą wyrazić zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych swoich dzieci przez organizatorów Konkursu (wyłącznie
w celach związanych z Konkursem) oraz na publikację ich wizerunku
i nieodpłatnej prezentacji pracy dziecka.
Opiekunowie prawni dzieci, biorących udział w Konkursie, odpowiadają
za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaworznie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
Termin zgłoszenia przedszkola do udziału w konkursie upływa 30 kwietnia 2018 r. O zgłoszeniu można poinformować telefonicznie, tel. /32/ 751-91-92 lub
e-mailowo: abzowska@biblioteka.jaw.pl W zgłoszeniu należy podać imię
i nazwisko uczestnika/ów, nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko opiekuna/ów - nauczycieli.
Wypełniony i podpisany formularz oraz oświadczenie należy dostarczyć
do Biblioteki Głównej w zaklejonej kopercie z podpisem I Olimpiada Przedszkolaka z Języka Angielskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r.

PRZEBIEG OLIMPIADY
Konkurs odbędzie się w budynku Biblioteki Głównej w Jaworznie w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 10.00.
Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu dostosowanego do wieku
i umiejętności dzieci.
Wygrywa osoba, która otrzyma największą liczbę punktów.
Prace oceniać będzie trzyosobowe jury. Decyzje jury są ostateczne
i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia.
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone w dniu konkursu,
po ogłoszeniu wyników.
Laureat pierwszego miejsca zdobywa również puchar Helen Doron dla przedszkola.


2 komentarze: