poniedziałek, 18 maja 2015

Konkurs z okazji 25 lecia Samorządu Terytorialnego

Biblioteka w osiedlu Gigant zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie:

Regulamin konkursu poniżej:
Regulamin konkursuRegulamin konkursu na pracę „Najciekawsza inwestycja Samorządu Terytorialnego w Jaworznie w ostatnim 25-leciu”


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Filia Gigant MBP Jaworzno.
2. Zasady konkursu zawarte zostały w niniejszym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie http://bibliotekagigant.blogspot.com/.
3. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 7 -18 lat.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
§ 2
Cele i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest:
  • propagowanie roku Samorządu Terytorialnego z okazji XXV- lecia,
  • pogłębienie wśród młodzieży wiedzy na temat historii miasta Jaworzna,
  • promowanie indywidualnych, młodych talentów artystycznych.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii, pracy plastycznej lub literackiej na której znajdzie się obiekt powstały w Jaworznie w ostatnich 25 latach
§ 3
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę konkursową. Pracę można oddać osobiście w siedzibie Filii Gigant (Jaworzno ul. Granitowa 5, godziny otwarcia na stronie biblioteki http://bibliotekagigant.blogspot.com/) lub przesłać pocztą na w/w adres lub też przesłać pocztą elektroniczną na adres: filiagigant@biblioteka.jaw.pl Każda praca powinna posiadać:
  • imię i nazwisko autora
  • wiek autora oraz nazwę szkoły do której uczęszcza
  • nr telefonu kontaktowego opiekuna.
2. Technika wykonywania prac jest dowolna.
3. Praca nadesłana na konkurs, musi być utworem autorskim.
4. Prace nie mogą zawierać słów, które powszechnie uważane są za obraźliwe.

§ 4
Zasady udziału w konkursie
1. Do konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające warunki regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieprzysłane na czas prace na konkurs.
3. Prace na konkurs należy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 29 maja 2015 (decyduje data stempla pocztowego)
4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika oraz prawo publikowania zdjęć uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora.
§5
Nagrody
1. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
  • zgodności z tematem,
  • atrakcyjności wizualnej,
  • estetyki wykonanej pracy.
2. Oceny prac dokona, wytypowane przez Organizatora, Jury.
3. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Jury przyzna trzy główne nagrody.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w  dniu 11 czerwca, o czym zostaną telefonicznie powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza