środa, 19 sierpnia 2020

Wakacje na Gigancie

Z książką mi do twarzy

Jeszcze trwają wakacje więc zapraszamy młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły w regulaminie poniżej.


Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach


regulamin jest tutaj:
Regulamin konkursu fotograficznego „Z książką mi do twarzy”


Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Gigant
  2. Konkurs skierowany jest do czytelników Biblioteki, którzy ukończyli 13 lat życia
  3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu
  4. Konkurs jest organizowany w dniach od 06.07.2020 do 20.07.2020 do godzi 18.00

Cele konkursu
1. Promowanie walorów estetycznych książki
2. Rozbudzanie zainteresowania literaturą
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii

Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy jaworznickich bibliotek, którzy ukończyli 13 lat życia
2. Zadaniem uczestników będzie nadesłanie swojego zdjęcia, które w tle będzie miało książkę (choćby fragment).
3. Propozycje zdjęć przyjmujemy pocztą mailową na adres filiagigant@biblioteka.jaw.pl, w terminie od 19.08.2020 do 28.08.2020.
4. Mail musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz numer telefonu i musi mieć dołączone zdjęcie konkursowe.
5. Przesłanie zdjęcia na wskazany powyżej adres e-mail jest jednoczesną akceptacją Regulaminu konkursu przez uczestnika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych / danych dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród, publikacją imienia i nazwiska zwycięzców na blogu bibliotecznym filii Gigant oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.


Przebieg konkursu
1. Rozpoczęcie konkursu 19.08.2020
2. Zakończenie konkursu 28.08.2020
3. Zebranie zgłoszeń i obrady jury 31.07.2020
4. Ogłoszenie wyników 31.08.2020 godz. 18.00 na blogu Filii Gigant. https://bibliotekagigant.blogspot.com/
5. Nagrodami w konkursie będą książki. O możliwości ich odbioru laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna
  w Jaworznie przy Rynek Główny 17.
  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu.
  4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.
  5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
  4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza