wtorek, 6 października 2020

Jak obronić Wawę - zapraszamy do gry

 

Włącz się do gry! Wygraj smartfona, tablet lub książkę albumową

Jak zachęcić młodych ludzi do poznawania historii? To proste! Uczmy jej za pomocą i przy użyciu bliskich im technologii i narzędzi takich jak aplikacje mobilne! Korzystając bowiem z możliwości jakie daje nam współczesna technika można przekazywać wiedzę w prosty, a przede wszystkim atrakcyjny sposób.

Kim jest Wawa i dlaczego obawia się Czerwonego? Kto pomoże Jaworowi obronić dziewczynę i czemu, w dziwny sposób, wszystko łączy się z bitwą, zwaną Cudem nad Wisłą? Odpowiedzi na te i inne pytania możecie uzyskać włączając się do rozgrywek pierwszej mobilnej gry miejskiej, która już w październiku będzie miała swoja premierę w Jaworznie. Organizatorem tego niezwykłego wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, która od sierpnia br. realizuje projekt „Jak obronić Wawę?”. Opracowana przez uczestników wrześniowych warsztatów gra, wykorzystuje możliwości aplikacji ActionTrack.

Aby wziąć udział w tym niecodziennym działaniu wystarczy przyjść w dniu premiery gry na Rynek Główny w Jaworznie i uczestniczyć w rozgrywkach konkursowych. Zawodnicy będą mieli szansę wygrać atrakcyjne nagrody.

Konkrety:

Kiedy? 12 października 2020 r. Start gry godz. 13.00 i 16.00

Gdzie? Okolice wejścia do budynku Biblioteki Głównej w Jaworznie

Co zabrać ze sobą? Smartfona lub tablet z dostępem do Internetu i funkcją GPS (wymagania techniczne szczegółowo określa Regulamin gry) i dobry humor!

Formalność? Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią weź ze sobą podpisaną zgodę na udział w grze. Zgoda do pobrania ze strony www.biblioteka.jaw.pl /patrz Regulamin/

Co można wygrać? Smartfona, tablet lub książkę albumową, które przyznane zostaną za kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz gadżety upominkowe dla osób, które zajmą pierwsze 20 miejsc.

Co zyskujesz? Wiedzę, nowe umiejętności i doskonałą zabawę!

Szczegóły zawarte są w Regulaminie gry. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.

Od 19 października 2020 r. gra dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy będą mogli korzystać z niej w dowolnym czasie przez okres jednego roku. Mamy nadzieję, że stanie się ona doskonałą formą aktywności, pogłębiającą wiedzę o historii Polski i naszej małej ojczyzny. Dostęp do gry będzie możliwy poprzez użycie kodu QR udostępnionego na stronie www.biblioteka.jaw.pl.

W ramach projektu „Jak obronić Wawę?” Biblioteka nawiązała współpracę z jaworznickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Patronami medialnymi przedsięwzięcia są lokalne gazety: EXTRA Jaworzno, PULS JAWORZNA.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.


regulamin i zgoda dla niepełnoletnichREGULAMIN MOBILNEJ GRY MIEJSKIEJ


Jak obronić Wawę? - rodzinna gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”, jest częścią projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Celem zadania jest:

 • promocja postaw obywatelskich,

 • upamiętnienie i świętowanie przez działanie - 100-lecia Bitwy Warszawskiej,

 • upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach dla historii Polski, Jaworzna i regionu,

 • promocja kultury.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w grze mobilnej i przyznawania nagród przez Organizatora.

 2. Organizatorem mobilnej gry miejskiej pt. „Jak obronić Wawę?” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą przy Rynku Głównym 17, 43-600 Jaworzno.

 3. Premierowa rozgrywka przeprowadzona zostanie 12 października 2020 r. o godz. 13.00 i 16.00.

 4. Gra skierowana jest do mieszkańców Jaworzna. Osoby poniżej 13. roku życia mogą w niej uczestniczyć pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.

 5. Osoby niepełnoletnie, samodzielnie uczestniczące w przedsięwzięciu, zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w grze (Załącznik nr 1).

 6. Wszystkie osoby do 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć Zgodę na udział w grze w dniu 12.10.2020 przed rozpoczęciem rozgrywek. Przekazanie Zgody Organizatorowi jest warunkiem otrzymania kodu wejścia do gry.

 7. Rozgrywka premierowa ma charakter gry indywidualnej. Dopuszcza się możliwość udziału w grze rodzin, w sytuacji, gdy zgłoszony uczestnik ma mniej niż 13 lat.

 8. Udział w grze jest bezpłatny.

 9. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:

 • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 4.2 i wyższej),

 • uruchomioną funkcją GPS,

 • zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),

 • mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,

 • zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

 1. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników gry.

 2. O organizacji gry premierowej została powiadomiona Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

 3. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią COVID19.


§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Gracze rejestrują się w grze, pobierając ją w aplikacji ActionTrack. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:

 • akceptują regulamin gry, określający zasady uczestnictwa i przyznawania nagród,

 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora tj. imienia
  i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) w celu wzięcia udziału w grze mobilnej,

 • wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy. Zdjęcia uczestników rozgrywek będą przekazane podmiotowi zewnętrznemu tj. Biuru Niepodległa.

 1. Uczestnicy gry udzielają Organizatorowi nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.

 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze.


§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Danych Osobowych MBP w Jaworznie: adres e mail: iod@biblioteka.jaw.pl, tel. 32 751 91 92 wew. 2 221. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Cel i podstawa prawa. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w rozgrywkach, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i opublikowania listy zwycięzców na stronie internetowej Organizatora, wykonania i upublicznienia wizerunku uczestników, promocji działalności Organizatora oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze wynikającego z przepisów podatkowych.

 3. Wizerunek utrwalony podczas rozgrywek i rozdania nagród będzie zamieszczony przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Jaworznie :

- na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl i portalach społecznościowych biblioteki

- w mediach, prasie.

- zdjęcia uczestników rozgrywek będą przekazane podmiotowi zewnętrznemu tj. do Biura Niepodległa.

 1. Dane będę przekazywane na podstawie umowy powierzenia dostawcy oprogramowania firmie Good Books w ramach wsparcia dla Administratora.

 2. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją kancelaryjną tj. 5 lat kalendarzowych po roku, w którym zakończono projekt. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


§ 4. PRZEBIEG GRY

 1. Organizator w dniu rozgrywki, czyli 12 października 2020 r. przewiduje dwa wejścia do gry:

 • godz. 13.00

 • godz. 16.00

 1. Przed rozpoczęciem rozgrywek gracze zostaną zapoznani z zasadami gry oraz otrzymają kod QR umożliwiający rozpoczęcie rywalizacji.

 2. Miejscem startu jest Rynek w Jaworznie, okolice wejścia do budynku Biblioteki Głównej.

 3. Zadaniem graczy będzie wykonanie określonych zadań, rozwiązanie zagadek i zdobycie jak największej liczby punktów.

 4. Gra zostanie zakończona o godzinie 18.00 niezależnie od tego, czy wszyscy gracze dotrą do mety.

§ 5. WYGRANA I NAGRODY

 1. Pierwsze trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody główne: I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - książkę albumową.

 2. Punkty można zdobyć za rozwiązanie zadań tematycznych, kreatywnych oraz czas przejścia gry.

 3. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwać będzie jury, które dokona również oceny zadań kreatywnych.

 4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 5. Wyniki gry zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki 13 października 2020 r.

 6. Uczestnicy gry, którzy zajmą miejsca od 4 do 20 otrzymają gadżety projektu „Jak obronić Wawę? - rodzinna gra miejsca z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”.

 7. Wręczenie nagród nastąpi w Bibliotece Głównej 19 października 2020 r. o godz. 17.00, w trakcie finału projektu „Jak obronić Wawę?”.

 8. W razie nieobecności podczas finału projektu nagroda przepada i przechodzi na kolejną osobę.

 9. Gracz może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać tylko jedną nagrodę.


§ 6 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (UODO).

 2. Jeżeli Uczestnik gry ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczta@biblioteka.jaw.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu rozpoczęcia rozgrywek do 3 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Gracza.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie Biblioteki www.biblioteka.jaw.pl oraz do wglądu w każdej placówce MBP w Jaworznie. Regulamin udostępniony będzie również w postaci wydruku w dniu 12 października 2020 r. w miejscu startu tj. w okolicach wejścia głównego do Biblioteki Głównej.

 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry premierowej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

 5. Od 19 października 2020 r. gra dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy będą mogli korzystać z niej w dowolnym czasie przez okres jednego roku.Załącznik 1


Zgoda rodzica/opiekuna prawnegoWyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna…………………………………… w grze miejskiej „Jak obronić Wawę?”

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem gry pt. „Jak obronić Wawę?” i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojej córki / mojego syna ……………………………………… w związku z udziałem w grze.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek mojej córki/mojego syna.

Brak zgody na jakikolwiek z ww. punktów skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w grze.


………………………………………………..

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w rozgrywkach, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i opublikowania listy zwycięzców na stronie internetowej Organizatora, wykonania i upublicznienia wizerunku uczestników, promocji działalności Organizatora oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją kancelaryjną tj. 5 lat kalendarzowych po roku, w którym zakończono projekt. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, aktualizacji danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl.

Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@biblioteka.jaw.pl, lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r . poz.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.………………………………………………..

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza