poniedziałek, 6 lipca 2020

Wakacje na Gigancie

Konkurs

Na dobry początek wakacji zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w konkursie. Poniżej prezentujemy regulamin i zachęcamy do robienia zdjęć.Regulamin konkursu fotograficznego „Skarbiec z pamiątkami”


Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Gigant
2. Konkurs skierowany jest do czytelników Biblioteki, którzy ukończyli 13 lat życia
3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkurs
4. Konkurs jest organizowany w dniach od 06.07.2020 do 20.07.2020 do godzi 18.00

Cele konkursu
1. Promowanie walorów przyrodniczych Polski
2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i architekturą Polski
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii
4. Zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno

Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy jaworznickich bibliotek, którzy ukończyli 13 lat życia
2. Zadaniem uczestników będzie nadesłanie zdjęcia swojego na tle otaczającej przyrody lub architektury Polski. Zdjęcie może może być typu selfie lub zrobione przez kogoś innegi.
3. Propozycje zdjęć przyjmujemy pocztą mailową na adres filiagigant@biblioteka.jaw.pl, w terminie od 06.07.2020 do 20.07.2020 do godzi 18.00
4. Mail musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz numer telefonu.
5. Przesłanie zdjęcia na wskazany powyżej adres e-mail jest jednoczesną akceptacją Regulaminu konkursu przez uczestnika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych / danych dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród, publikacją imienia i nazwiska zwycięzców na blogu bibliotecznym filii Gigant oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.


Przebieg konkursu
1. Rozpoczęcie konkursu 6.07.2020
2. Zakończenie konkursu 20.07.2020 o godz. 18.00.
3. Zebranie zgłoszeń i obrady jury 21.07.2020 do godz. 18.00.
4. Ogłoszenie wyników 22.07.2020 godz. 15.00 na blogu Filii Gigant. https://bibliotekagigant.blogspot.com/
5. Nagrodami w konkursie będą książki. O możliwości ich odbioru laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza