poniedziałek, 15 czerwca 2020

Konkurs

Filia Gigant MBP w Jaworznie zaprasza na konkurs zatytułowany 

„Legenda o Jaworznie”. Konkurs skierowany jest do młodych 

czytelników w wieku od 4 do 10 lat.  Konkurs jest organizowany 

dniach od 15.06.2020 do 19.06.2020. Szczegóły oraz regulamin 

znajdują się na dole posta a poniżej krótka informacja, która 

pomoże młodym czytelnikom narysować historię powstania nazwy 

naszego miasta. Powodzenia :-)

Miasto posiada herb ustanowiony uchwałą Nr 8/31/66 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 1966 r.

W polu o kształcie dużej litery „U” zamkniętej od góry kreską, znajduje się wizerunek drzewa liściastego (klonu), z rozłożystą koroną, przy którym stoją naprzeciwko siebie dwaj drwale trzymający siekiery oparte o jego pień.
Tło herbu jest białe, całe drzewo w kolorze zielonym, podłoże drzewa, na którym stoją drwale jest także zielone. Drwale ubrani są w płaszcze w kolorze srebrnopopielatym, buty z cholewami, brązowe, przy czym drwal stojący z lewej strony drzewa ma głowę odkrytą, zaś stojący z prawej strony ma na głowie czapkę rogatywkę w kolorze płaszcza.

Legenda głosi, że ponoć sam król Kazimierz Wielki, udający się do Krakowa, zatrzymał się w miejscu dzisiaj zwanym Pańska Góra, gdzie drwale ścinali jawor. Na pytanie co robią, drwale odpowiedzieli "jawor se zno lo tyk, co srybra sukajom". Od tych słów powstała nazwa miasta Jaworzno.

Regulamin plastycznego konkursu „Legenda o Jaworznie”
z okazji Dni Jaworzna


Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Gigant.
  2. Konkurs skierowany jest do młodych czytelników w wieku od 4 do 10 lat a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłączenie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Szczegóły poniżej.
  4. Konkurs jest organizowany w dniach od 15.06.2020 do 19.06.2020.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja historii Jaworzna.
2. Pobudzanie u dzieci wrażliwości artystycznej
3. Promocja Biblioteki
4. Rozwijanie u dzieci postawy twórczej

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy jaworznickich bibliotek w wieku od 4 do 10 lat.
2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustrującej legendę o powstaniu Jaworzna.
3. Prace można składać w Bibliotece w osiedlu Gigant ulica Granitowa nr 5 w dniach od poniedziałku 15.06.2020 od godz. 10.00 do piątku 19.06.2020 do godz. 15.00 w godzinach pracy Biblioteki.
4. Zgłoszenie prócz pracy plastycznej powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu (uczestnik nie posiadający telefonu może podać numer rodzica lub opiekuna). Informację tą należy umieścić pod spodem kartki z pracą plastyczną.
5. Dostarczenie pracy wraz z nazwiskiem na wskazany powyżej adres jest jednoczesną akceptacją Regulaminu konkursu przez uczestnika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych / danych dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców, wręczeniem nagród, publikacją imienia i nazwiska zwycięzców na blogu bibliotecznym filii Gigant oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.


Przebieg konkursu:

1. Rozpoczęcie konkursu 15.06.2020 od godz. 10.00.
2. Zakończenie konkursu 19.06.2020 o godz. 15.00.
3. Obrady jury i ogłoszenie wyników 22.06.2020 po godz. 15.00 na blogu Filii Gigant. https://bibliotekagigant.blogspot.com/
5. Nagrodami w konkursie będą książki. O możliwości ich odbioru laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna
  w Jaworznie przy Rynek Główny 17.
  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora. 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu.
  4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. - publikacja imienia i nazwiska do czasu zakończenia konkursu.
  5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na blogu filii Gigant.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
  4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza